Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Door:

Coach Ellen gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Paulus Potterlaan 16, 1213EX Hilversum, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 56232136, hierna te noemen: Coach Ellen (en/of Ellen Pereira).

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of Rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een coachingstraject(en) en/of training/cursus is gesloten.
  2. Opdrachtnemer: Coach Ellen of een hieraan gelieerde onderneming
  3. Client of Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een coaching traject en/of cursus deelneemt.
  4. Coaching, counseling, cursus, training, workshop: bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  5. ‘In Company’-cursus: cursus met deelname door cliënt(en)/cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
  6. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Coach Ellen en de opdrachtgever waarop Coach Ellen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Coach Ellen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach Ellen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Coach Ellen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach Ellen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach Ellen zijn verstrekt, heeft Coach Ellen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid

Coach Ellen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach Ellen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Coach Ellen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.


2. Alle door Coach Ellen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, E-book, werkvormen, werkmodellen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Coach Ellen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


3. Echter, alle door Coach Ellen verstrekte stukken, zoals E-book, sociaal media afkomstig van Coach Ellen is toegestaan te delen mits de tekst wordt vergezeld van een correcte klikbare bronvermelding. Het is te nimmer toegestaan een E-book of andere artikelen van Coach Ellen te verkopen aan derden.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Coach Ellen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:


– na het sluiten van de overeenkomst aan Coach Ellen.


ter kennis gekomen omstandigheden die Coach Ellen goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;


– indien Coach Ellen de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.


2. In de genoemde gevallen is Coach Ellen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Coach Ellen schadevergoeding te vorderen.


3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:


– aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;


– door ontbinding van Coach Ellen;


– met wederzijds goedvinden;


– door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever


– door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 10 ’Niet nakoming’.


4. De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft onvermoeid van kracht met dien verstande dat de door Coach Ellen te leveren diensten binnen een jaar na ondertekening van de overeenkomst moeten zijn afgenomen. Er zal geen restitutie van niet afgenomen diensten plaatsvinden.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Coach Ellen.


2. Indien een klacht gegrond is, zal Coach Ellen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Coach Ellen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Coach Ellen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.


2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.


3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Coach Ellen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Coach Ellen onmiddellijk opeisbaar zijn.


4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Verhindering

1.Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.


2.Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.


3.Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Artikel 11. Niet nakoming

1. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is Coach Ellen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Coach Ellen op volledige schadevergoeding.


2. Na 7 dagen wordt een eerste ‘betalingsherinnering’ gestuurd, na weer 7 dagen een ‘aanmaning’ welke gepaard gaat met een verhoging van € 50,= (zegge vijftig euro) exclusief BTW aan administratiekosten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Coach Ellen is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Coach Ellen. Indien en voor zover er op Coach Ellen enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan 12 maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste 3 maanden voor beëindiging van de overeenkomst.


2. De opdrachtgever verbindt zich Coach Ellen te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Coach Ellen van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Coach Ellen.


3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Coach Ellen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Coach Ellen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte wordt daaronder begrepen.


2. Coach Ellen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Coach Ellen haar verbintenis had moeten nakomen.


3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Coach Ellen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Coach Ellen redelijkerwijs niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


4. Indien Coach Ellen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle door Coach Ellen af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.